EuroExpert

Uzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Home »  Odszkodowania »  Uzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Uzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Ludzie ubezpieczają swoje samochody, ponieważ wiedzą, że w razie wypadku komunikacyjnego uzyskają odszkodowanie za poniesione szkody. W chwili wypadku każdy kierowca działa jednak pod wpływem stresu, dlatego warto na spokojnie zapoznać się z wszelkimi procedurami dotyczącymi uzyskiwania odszkodowań. Jest to ważne, ponieważ ludzie często nie wiedzą jak starać się o wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej sprawcy. W tym artykule dowiesz się jak przebiega uzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych w praktyce. Warto się z nim zapoznać, zwłaszcza jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem odszkodowania komunikacyjnego w Szczecinie. Poznasz w prosty i przystępny sposób wszelkie procedury, jakie muszą być w tym zakresie spełnione.

Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych – dochodzenie roszczeń w etapach

Odzyskiwanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy to standardowe postępowanie likwidacyjne szkody, które przebiega zawsze kiedy do szkody komunikacyjnej dochodzi. Drugi etap to postępowanie sądowe. Jest ono wszczynane, kiedy poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji firmy ubezpieczeniowej co do wypłaty odszkodowania. W takim wypadku przysługuje mu prawo wniesienia sprawy do sądu.
mężczyzna trzymający pieniądze

Etap pierwszy – likwidacja szkody

Kiedy dojdzie do wypadku, poszkodowany powinien uzyskać od sprawcy numer jego polisy, aby móc zgłosić szkodę. Firma ubezpieczeniowa może przystąpić do jej likwidacji, jeśli zostanie ona zgłoszona przez poszkodowanego. Ten etap, niby prosty, przynosi jednak wiele komplikacji.

Gdzie zgłosić szkodę?

Co do zasady, szkodę zgłasza się do zakładu ubezpieczeniowego, w którym sprawca wypadku miał na dzień kolizji ubezpieczony swój pojazd. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Na przykład jeśli do szkody doszło za granicą, należy się zgłosić do reprezentanta do spraw roszczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej zwanej: „ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych”). Może się również zdarzyć tak, że szkoda powstała z winy osoby ubezpieczonej poza granicami naszego kraju. Wówczas procedurę odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych prowadzi Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), o czym mowa jest w art. 122. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jeśli natomiast nie można ustalić sprawcy szkody lub w dniu wypadku miał on nieważną polisę ubezpieczeniową, szkodę należy zgłosić do dowolnego zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w przedmiocie ubezpieczeń obowiązkowych (zob. art. 108. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych), a jej likwidacją zajmować się będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Czego wymagać od zakładu ubezpieczeń?

Zgłaszając szkodę, warto wiedzieć, czego można wymagać od zakładu ubezpieczeniowego. Przykładowo, trzeba mieć świadomość, że zakład ma 30 dni na likwidację szkody. W tym czasie powinien ją wycenić i wypłacić odszkodowanie, o czym mowa jest w art. 14. ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeśli tego nie zrobi, musi poinformować poszkodowanego o tym, że postępowanie likwidacyjne zostanie przedłużone, a także musi podać przypuszczalny termin, w którym sprawa zostanie rozstrzygnięta i zakończona. Zakład nie może jednak tego terminu odraczać w nieskończoność. Całościowy termin na likwidację szkody to maksymalnie 90 dni. W tym czasie zakład może nie zlikwidować szkody tylko jeśli ma do tego przesłanki, takie jak toczenie się w sprawie innego postępowania – cywilnego i karnego. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, nie oznacza to znów, że zakład może wstrzymać się od likwidacji szkody, ponieważ czeka na zakończenie postępowania sądowego. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r. V CKN 1134/00 ustalono bowiem, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń powstaje nie w momencie uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz z chwilą najwcześniejszego wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku.

Jak długo czeka się na odszkodowanie?

Istnieją przepisy prawa, które ograniczają czas zakładu na likwidację szkody komunikacyjnej. Zakłady ubezpieczeń w praktyce rzadko jednak stosują się do tej zasady. Najczęściej przedłużają terminy likwidacji szkody. Dlatego każdy kierowca powinien wiedzieć, że zakład za przekroczenie terminów ustalenia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania zobligowany jest do wypłaty na rzecz poszkodowanego odsetek ustawowych za opóźnienie. W takiej sytuacji zareagować może również Komisja Nadzoru Finansowego, na co wskazuje rozdział 14. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Niekorzystna decyzja zakładu

Zakład ubezpieczeń ma trzy wyjścia, jeśli zostanie do niego zgłoszona szkoda. Może: przyjąć żądanie poszkodowanego w całości (co zdarza się niezwykle rzadko), może również wypłacić część z tego, co zażąda poszkodowany albo może wreszcie nie wypłacić w ogóle poszkodowanemu odszkodowania, gdy uzna jego roszczenia za bezzasadne. Jeśli poszkodowany będzie niezadowolony z rozstrzygnięcia sprawy przez zakład ubezpieczeniowy, może po pierwsze złożyć do niego odwołanie od wydanej decyzji lub skierować sprawę do sądu.