EuroExpert

Pojazd zabytkowy i historyczny a ubezpieczenie

Home »  Rzeczoznawstwo samochodowe »  Pojazd zabytkowy i historyczny a ubezpieczenie

Pojazd zabytkowy, historyczny i opinia rzeczoznawcy a ubezpieczenie OC

 

Tańsze ubezpieczenie oraz brak obowiązku ubezpieczania pojazdów w wieku 25 lat i więcej

Pojazdy w wieku powyżej 25 lat tak jak pojazdy zarejestrowane jako zabytkowe, mają możliwość uzyskać zwolnienie z obowiązku zachowania ciągłości ubezpieczenia OC a także do skorzystania z korzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. Art. 27. 5   o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pojazd historyczny (w tym zabytkowy), kiedy się nie porusza, zwolniony jest z obowiązku posiadania polisy OC.

Posiadając opinię rzeczoznawcy potwierdzającą wartość historyczną pojazdu zgodnie z prawem możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas nieokreślony, po czym ponownie ją zawrzeć w razie potrzeby na okres min. 30 dni.

Po otrzymaniu opinii należy pamiętać o wymówieniu dotychczasowej polisy OC, która może zostać automatycznie przedłużona oraz o wykupieniu polisy przed kolejnym wyjazdem na drogi publiczne (polisy krótkoterminowej lub na okres 12 miesięcy).

W razie kolizji/ wypadku opinia może mieć szczególne znaczenie do ustalenia należnego odszkodowania. Ubezpieczyciel powinien ustalić wysokość odszkodowania tak, by umożliwić przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia nawet, gdy wartość naprawy przekracza wartość pojazdu (tzw. szkoda całkowita). Ceny części oraz robocizny dla pojazdów zabytkowych odbiegają od cen obowiązujących dla pojazdów współczesnych.

Warto również wykonać indywidualna wycenę wartości zarówno do celów kolekcjonerskich oraz jako zabezpieczenie na wypadek zdarzeń drogowych.

Dlaczego warto wykonać indywidualną wycenę wartości pojazdu? Kliknij w link i sprawdź!


Dlaczego warto zlecić wykonanie opinii rzeczoznawcy?

– Brak obowiązku posiadania OC podczas remontu lub długiego postoju,
– Odszkodowanie adekwatne do szkody, brak szkody całkowitej.

Jak nie płacić OC podczas renowacji pojazdu bądź długiego postoju pojazdu?

1.Wypowiedzieć umowę OC,
2.W razie zapytania od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) przesłać kopię opinii.

Jakie warunki musi spełniać pojazd, by uzyskać opinię rzeczoznawcy o wartości historycznej zwalniającą z nie płacenia OC?

Podstawowym warunkiem jest wiek pojazdu tj. 25 lat. Nie ma wymogu, by opiniowany model nie był produkowany od 15 lat (w przeciwieństwie do warunków rejestracji pojazdu jako zabytkowego).


Pojazd zabytkowy a pojazd historyczny – przepisy

Pojazd zabytkowy

(Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Art. 2 par.39, Dz. U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

Pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury.

Pojazd historyczny:

(Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  z dnia 22 maja 2003 r. Art 2 ust. 11, Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku) 

Pojazd historyczny:

a) pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
c) pojazd mający co najmniej 40 lat,
d) pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Pojazd zabytkowy to jedna z odmian pojazdu historycznego.


Ubezpieczenie OC dla pojazdu zabytkowego, historycznego – przepisy

(Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  z dnia 22 maja 2003 r. , Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku)

Art. 26. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 27.

Art. 27. 1. Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
5) pojazdem historycznym.

Art. 27. 5. Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.