EuroExpert

Wypadek czy kolizja? Nie każde zdarzenie drogowe to wypadek!

Home »  Wypadek czy kolizja? Nie każde zdarzenie drogowe to wypadek!

Wypadek czy kolizja? Nie każde zdarzenie drogowe to wypadek!

Pojęcia używane są zamiennie, jednak konsekwencje obu są inne.

Wypadkiem jest zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników doznał uszczerbku na zdrowiu, którego leczenie trwa co najmniej 7 dni lub poniósł śmierć.

Kolizja jest to zdarzenie drogowe,  w którym nie ucierpiał nikt bądź leczenie nie trwało dłużej, niż 7 dni (wypadek bez ofiar).

Różnica między wypadkiem a zdarzeniem nie jest związana z rozmiarem uszkodzeń pojazdów, które brały udział w zdarzeniu.

Definicja

Definicja wypadku określona została w Kodeksie Karnym w art. 17

art. 177 K.K – Wypadek w Kodeksie Karnym to przestępstwo!

 § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Kolizja w Kodeksie Karnym nie została bezpośrednio zdefiniowana. „Powodowanie zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”  określone w art. 86 K.W. kryje min. pojęcia jak spowodowanie kolizji.

art.86 Kodeksu Wykroczeń – kolizja

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.”

Konsekwencje

Prawidłowe określenie zdarzenia drogowego jest bardzo ważne ze względu na jego konsekwencje dla sprawcy!

  • Za spowodowanie kolizji sprawcy grozi mandat
  • Za spowodowanie wypadku sprawca odpowiada jak za przestępstwo! Zgodnie z art. 177 Kodeksu Karnego.

Postępowanie po zdarzeniu

Od rodzaju zdarzenia drogowego zależy postępowanie  po jego zaistnieniu!

Pamiętaj!! Twoje bezpieczeństwo jest bardzo ważne! Martwy ratownik jest bezużyteczny.

Postępowanie po wypadku

Obowiązki kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego określone zostały w art. 44 Prawo o ruchu drogowym.
(Dz.U.2017.0.1260 t.j. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym)

1.Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2.Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1)udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2)nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3)pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

Postępowanie po kolizji

Po kolizji w przeciwieństwie do wypadku należy usunąć z drogi pojazdy w celu nieutrudniania ruchu drogowego pozostałym uczestnikom. Jeżeli usunięcie jest niemożliwe – należy oznakować miejsce zdarzenia (światła awaryjne, trójkąty ostrzegawcze).

Policja nie jest niezbędna jeżeli wszyscy uczestnicy zdarzenia są zgodni co do jego sprawcy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić sprawcy lub zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa (np. który z uczestników jest pod wpływem alkoholu) – wzywamy policję!.

Jeżeli policja nie została wezwana a uczestnicy są zgodni co do sprawcy zdarzenia, spisujemy oświadczenie sprawcy zdarzenia – wzór oświadczenia sprawcy zdarzenia można znaleźć na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zdarzenie drogowe było wypadkiem czy kolizją, jest ranna osoba ale czy leczenie potrwa dłużej niż 7 dni? Pamiętaj! Bezpieczniejszą decyzją będzie wezwanie Policji!